POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.angelikazielinska.pl

1.Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.angelikazielinska.pljest Angelika Zielińska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ANGELIKA ZIELIŃSKA – STYLISTKA, TRENER, COACH, adres siedziby: ul. Strzylawki 29, 33-330 Grybów, adres do doręczeń: NIP: 7343576737, REGON: 384707667, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@angelikazielinska.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: ul. Strzylawki 29, 33-330 Grybów, adres do doręczeń: ul. Strzylawki 29, 33-330 Grybów, NIP: 7343576737, REGON: 384707667, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@angelikazielinska.pl, zwany/a dalej “Administratorem”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Dane osobowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.angelikazielinska.pl w przypadku: 

a. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

b. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji  drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c. wprowadzenia w pozostałych formularzach informacji typu: Imię oraz Adres mailowy.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

a. Imię

b) Adres e-mail

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, udostępnienia Użytkownikowi newslettera lub konkretnego materiału czy produktu.

4. Użytkownik , który pobiera konkretny materiał,  wyraża również zgodę na dołączenie do głównej listy mailingowej, co jest związane z otrzymywaniem newslettera.

5. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących użytkowników do koniecznego minimum, wymaganego do świadczenia konkretnych usług wynikających z jego działalności. W niektórych przypadkach oznacza to powierzenie danych zewnętrznym podmiotom.

6. W celu posiadania pełnego dostęp do usług i treści oferowanych przez Administratora na stronie, wskazane jest zaakceptowanie polityki prywatności i regulaminu.

7. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Osobie fizycznej przysługuje wgląd do danych zawartych w formularzu, które tam umieściła. Ma ona również prawo do modyfikacji i rezygnacji z przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Może to zrobić klikając w  link znajdujący się w wysyłanym newsletterze. W przypadku chęci zmiany danych, należy wysłać taką informację do Administratora na adres mailowy: kontakt@angelikazielinska.pl.

9. Administrator przechowuje dane tak długo, dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji newslettera.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w polityce ochrony prywatności, na które mogą wpłynąć zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, rozwój technologii internetowej oraz rozwój strony internetowej i oferowanych produktów. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

12. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

13. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, 

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Udostępnienie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane osobom trzecim w celu pełnej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Administrator wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. MailerLite – w celu przesyłania newslettera

b. linuxpl.com – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

c. Biuro Rachunkowe „Biuro ARS” Judyta Witowska, Górki Zawadzkie, nr 110, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342957897 – w celu prowadzenia usług księgowych,

d. PayPal – w związku z korzystaniem z usług płatniczych

e. PayPro – w związku z korzystaniem z usług płatniczych.

4. Pliki "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Copyright @ 2023 Angelika Zielińska